martes, 9 de diciembre de 2014

El viatge de Paola Sommella // Paola Sommella's journey

Foto: Alessia Laudoni
Foto: Alessia Laudoni   

M'agradaria definir la meva personalitat creativa com una d'aquelles motxilles de viatgers amb brodats al·lusius als llocs visitats: cada inspiració, cada creació s'ha enganxat a la meva identitat com els records de les experiències viscudes al llarg d'un viatge.
Les etapes importants del meu itinerari creatiu han estat una infància transcorreguda pintant papers, una adolescència omplint pàgines de diaris amb collages i tipografies, quatre anys d'estudis acadèmics en escenografia, uns altres quatre investigant sobre el potencial del digital com a mitjà d'expressió i una última fase de sis anys per tornar a descobrir el valor de l'artesania.

I would define my creative identity like one of those travelers's backpacks embroidered with patches alluding to places they have visited: every inspiration, every creation has stuck to my personality as  memories of the experiences lived during a trip.
The important stages of my creative journey have been a childhood spent coloring papers, an adolescence filling diaries pages with collage and typography, four years of academic studies in set design, four more years to research the potential of the digital as a medium of expression and a final phase of six years to rediscover the value of craftsmanship.Inquietud i curiositat han estat còmplices i fidels companyes de viatge, aliades fins en els camins més incerts; m'han suggerit d'explorar allà on sentia la necessitat de canviar i experimentar amb mitjans i tècniques noves, sense que em sentís obligada a seguir una trajectòria recta i delinear una certa continuïtat en el mètode.
Al llarg d'aquest recorregut m'he aturat més d'una vegada, com el 2008, època de crisi econòmica i personal, quan vaig traçar una nova ruta en el meu camí artístic i d'investigació, redescobrint i integrant el treball manual al procés de creació.
Aquell mateix any, vaig trobar un aparador estable a la meva primera pàgina web AboutPaola, un contenidor nascut per incorporar i mostrar finalment al públic gran part de la meva feina: des dels projectes més antics, personals i intangibles fins a les últimes creacions, on es concreta la fusió d'obra manual i digital.

Restlessness and curiosity have been complicit and faithful traveling companions, allies even in the most uncertain paths; they pushed me to explore when I felt the need to change and experiment with new media and techniques, without having to feel me forced to proceed in a straight path and outline some continuity in the method. Throughout this journey I have stopped more than once, as in 2008, when the economic crash and a personal crisis led me to draw a new path in my research, re-discovering and integrating the manual skills in the creative process.
In the same year, I found stable whereabouts in creating my first website AboutPaola, container born to incorporate and finally show the public much of my work, from the oldest, personal and conceptual projects to the latest creations, where I concretized fusion of manual and digital work.


Com el viatger que s'atura per contemplar la línia de l'horitzó que uneix cel i mar, així he trobat el meu equilibri en la fusió de dos mons: la matèria, en forma de ceràmica, fusta, guix o paper, s'ha fet suport per a les il·lustracions que surten de la pantalla i es lliuren a la intervenció manual per imprimir-se en un objecte híbrid i únic.
M'he orientat i m'he deixat fascinar per l'anatomia del cos humà, la geometria i la confrontació dels universos femení i masculí, temes que recorren al meu estudi i creació.
El viatge segueix i a la meva motxilla hi ha encara lloc per a més inspiració i invenció.


As the traveler who stops to contemplate the horizon line that unites sea and sky, so I found my balance in the fusion of these two worlds:
the matter, in the form of ceramic, wood, plaster or paper becomes the holder for artworks, which come out of the screen for a manual intervention and turn into a hybrid and unique object.
I have oriented  and focused myself  on the human body anatomy, the geometry and the confrontation of the male and female worlds, themes that recur in my study and creation. The journey continues and in my backpack there is still room for more inspiration and invention.No hay comentarios:

Publicar un comentario